felicitat

COM PODEM AJUDAR ELS NENS AMB LA SEVA AUTOESTIMA?

Posted on Actualizado enn

autoestima-nens

L’autoestima és, per mi, un dels pilars més importants que necessita un nen per a créixer sa psíquicament.

PER QUÈ?

Doncs perquè una bona autoestima ajuda a tenir un desenvolupament harmoniós. Si nosaltres estem segurs de les nostres capacitats (siguin capacitats cognitives, socials, físiques, etc), això ens facilitarà l’adquisició de nous aprenentatges i l’assoliment de nous reptes.

PERÒ QUÈ ÉS L’AUTOESTIMA?

L’autoestima són les creences o sentiments que tenim de nosaltres mateixos. És a dir, com ens percebem. I aquesta manera de defirnir-nos influeix en la nostra motivació, la nostra actitud i les nostres emocions. I alhora ens afecta el fet de sentir-nos acceptats i estimats.

L’autoestima comença de ben petits; per exemple, quan un nadó veu que amb el seu esforç és capaç de moure’s i aconsegueix agafar una joguina ja està “alimentant” la seva autoestima i el seu “jo puc”.

QUÈ PASSA QUAN UN NEN TÉ UNA AUTOESTIMA BAIXA?

 • Es pot mostrar ansiós.
 • Afronta els reptes amb un “no podré”.
 • Té sentiments de frustració constantment.
 • Troba dificultats en la resolució de problemes.
 • Es pot tornar passiu i deprimit “no val la pena intentar-ho”.
 • Verbalitza frases com “tot em surt malament” “jo, això, no ho sé fer” “tothom em diu que sóc burro”.

I ELS PARES COM PODEM REFORÇAR L’AUTOESTIMA DELS NOSTRES FILLS?

 • Estimant-lo.
 • Posant límits clars a casa per a que guanyi seguretat.
 • Valorant els seus avenços i esforços.
 • Parant-li atenció.
 • Posant reptes que els pugui anar assolint.
 • Ensenyant-li a tolerar la frustració, a saber perdre.
 • Fent que sàpiga aprendre dels errors.
 • Fent-lo sentir important.
 • Parlar amb ell de les coses que li surten bé i de les que no li surten tant bé.
 • Mostrant-li un gran interès per les seves joguines o les seves coses.
 • No comparant-lo amb cap altre nen, ja que cadascú és únic i diferent.
 • Gaudint amb ell.
 • Ajudant-lo a fer “coses de grans”.

PERQUÈ UN NEN AMB UNA BONA AUTOESTIMA…

 • Està protegit davant els desafiaments de la vida.
 • Gestiona millor els conflictes i resisteix millor les pressions negatives.
 • Somriu més i gaudeix més.
 • És més optimista.
 • Es veu més capaç de fer coses, però coneixent els seus límits.
 • Aprèn amb més facilitat i està més motivat.
 • És més assertiu amb els seus iguals.
 • Es mostra més segur amb ell mateix.
 • Té més facilitat en la presa de decisions.

Els pares hem de trobar l’equilibri entre que els nostres fills rebin lloances i que aprenguin a acceptar frustracions. Així que no tot el que faci el nostre nen “serà el millor del món” “ni és el nen més guapo del planeta sempre” “ni el que millor pinta, balla, salta i escriu”. Així com tampoc direm “tots recullen les joguines menys tu” “els teus amics llegeixen més ràpid” ni “la teva germana és més bona estudiant que tu”.

Els hem de reforçar i fer-los veure que són capaços de tot, però sent realistes. Han de ser conscients que cadascú és diferent, i que tots tenim punts forts i punts dèbils. Amb aquestes idees ben clares tindran una autoestima prou estable per a ser feliços i créixer segurs!

————————————————————————–

¿ CÓMO PODEMOS AYUDAR A LOS NIÑOS CON SU AUTOESTIMA?

La autoestima es para mi uno de los pilares más importantes que necesita un niño para crecer sano psíquicamente.

POR QUÉ?

Pues porque una buena autoestima ayuda a tener un desarrollo harmonioso. Si nosotros estamos seguros de nuestras capacidades (sean capacidades cognitivas, sociales, físicas, etc) nos facilitará la adquisición de nuevos aprendizajes y alcanzar nuevos retos.

PERÒ QUÉ ES LA AUTOESTIMA?

La autoestima son las creencias o sentimientos que tenemos de nosotros mismos. Es decir, como nos percibimos. Y esta manera de definir-nos influye en nuestra motivación, actitud y emociones.

A la vez que también nos afecta el hecho de sentirnos aceptados y queridos.

La autoestima empieza de bien pequeños, por ejemplo, cuando un bebé ve que con su esfuerzo es capaz de moverse y consigue coger un juguete, está ya “alimentando” su autoestima y su “yo puedo”.

QUÉ PASA CUANDO UN NIÑO TIENE UNA AUTOESTIMA BAJA?

 • Se puede mostrar ansioso.
 • Afronta los retos con un “no puedo”.
 • Tiene sentimientos de frustración constantes.
 • Dificultades de resolución de problemas.
 • Se puede volver pasivo y depresivo “no vale la pena intentarlo”.
 • Verbaliza frases como “todo me sale mal” “yo esto no lo sé hacer” “todos me dicen burro”.

Y LOS PADRES COMO PODEMOS REFORZAR LA AUTOESTIMA DE NUESTROS HIJOS?

 • Queriéndolo.
 • Poniendo límites claros en casa para que gane seguridad.
 • Valorando sus esfuerzos y sus avances.
 • Prestándole atención.
 • Poniendo retos que los pueda ir consiguiendo.
 • Enseñándole a tolerar la frustración, a saber perder.
 • Que sepa aprender de los errores.
 • Haciéndole sentir importante.
 • Hablar con él de las cosas que le salen bien y de las que no le salen tan bien.
 • Demostrándole gran interés por sus juguetes y sus cosas.
 • No comparándolo con ningún otro niño, ya que cada uno es único y diferente.
 • Disfrutar con él.
 • Ayudándolo a hacer “cosas de mayores”.

PORQUE UN NIÑO CON UNA BUENA AUTOESTIMA…

 • Está protegido de los desafíos de la vida.
 • Maneja mejor los conflictos y resisten mejor las presiones negativas.
 • Sonríe más y disfruta más.
 • Es más optimista.
 • Se ve más capaz de hacer cosas pero conociendo sus límites.
 • Aprende con más facilidad y está más motivado.
 • Es más asertivo con sus iguales.
 • Se muestra más seguro con él mismo.
 • Más facilidad en la toma de decisiones.

Los padres tenemos que encontrar el equilibrio entre que nuestros hijos reciban alabanzas y que aprendan a aceptar las frustraciones. Así que no todo lo que haga nuestro hijo “será lo mejor mundo mundial” “ni es el niño más guapo del planeta siempre” “ni el que mejor pinta, baila, salta y escribe”. Así como tampoco diremos “todos recogen los juguetes menos tú” “tus amigos leen más rápido” ni “tu hermana es más buena estudiante que tú”.

Los tenemos que reforzar y hacerles ver que son capaces de todo pero siendo realistas. Tienen que ser conscientes que cada uno es diferente, y que todos tenemos puntos fuertes y débiles. Con estas ideas bien claras tendrán una autoestima lo suficientemente estable para ser felices y crecer seguros!