neuropsicologia infantil

L’ADQUISICIÓ DE LA LECTURA I L’ESCRIPTURA, què necessiten els nens per fer-ho bé?

Posted on Actualizado enn

mariajaquescabanes-psicologiainfantil-barcelona-lectoescriptura

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura és un dels grans objectius dintre de l’escolaritat. I és que si ens hi fixem bé, tots els aprenentatges passaran per la lectura, la comprensió lectora o l’escriptura (sigui un problema de mates, un tema de medi o una cançó de música). D’aquí la gran importància d’una bona adquisició d’aquest procés tan complex.

Hi ha diferents mètodes i teories d’ensenyament de la lecto-escriptura, però sigui quin sigui el camí, el nen necessitarà d’unes capacitats prèvies que haurà anat desenvolupant i madurant des de ben petit, com per exemple, la psicomotricitat fina, la percepció, etc.

En els nens, totes aquestes capacitats no sempre segueixen el mateix patró, és a dir, cadascú té un ritme per adquirir-les i crec que s’ha de respectar aquesta diferència intersubjectes i no forçar mai. Però sí que és veritat que si s’observen certes mancances o dificultats se’ls pot ajudar. I aquesta ajuda la podem fer ja des de l’etapa preescolar.

Amb una reeducació o estimulació, facilitarem el posterior aprenentatge lecto-escriptor. Si no ho féssim, possiblement ens trobaríem amb més dificultats en arribar a cursos més avançats de primària, quan a les escoles es donen per adquirides i dominades totes aquestes prèvies.

S’ajuda al nen en les següents àrees:

 • Percepció: Amb dibuixos superposats, diferenciar figura-fons, trencaclosques, etc.
 • Nocions espai-temporals: Dintre-fora, dalt-baix, matí-tarda-nit, abans-després, etc.
 • Esquema corporal: Reconèixer i nombrar parts del propi cos.
 • Seqüències automàtiques: Com per exemple dies de la setmana.
 • Lateralitat: Jocs per a que estigui ben definida la dominància ull-mà-peu, sigui quina sigui.
 • Reconèixer i denominar colors i números.
 • Reconèixer i denominar lletres (relació fonema-grafia i consciència fonològica).
 • Ordre i ritme: Amb cançons i diferents objectes.
 • Psicomotricitat fina: Treball amb diferents textures, materials i objectes,  grafisme, pintar, etc. per aconseguir una bona coordinació òculo-manual i precisió alhora de fer la pinça (agafar el llapis correctament).

Aquesta última és de gran importància. Aprofito aquí per ensenyar-vos un article que vaig escriure sobre el tema.

Per tant, sempre que s’aprecien dificultats, no està de més acudir a un psicòleg infantil, ja que a partir d’una valoració objectivarà quin tipus d’ajuda necessita. I la reeducació que es pugui fer en aquestes primeres etapes és important, no només per ajudar al nen en les seves capacitats i habilitats, sinó perquè amb aquesta ajuda fomentem l’autoestima, la seguretat en ell mateix i en definitiva la felicitat, importantíssimes en qualsevol moment de la infància, vaja, i de la vida 🙂

————————————————————————–

LA ADQUISICIÓN DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA, ¿qué necesitan los niños para hacerlo bien?

El aprendizaje de la lectura y de la escritura es uno de los grandes objetivos dentro de la escolarización. Y es que si nos fijamos bien, todos los aprendizajes pasarán por la lectura, la comprensión lectora o la escritura (sea un problema de mates, un tema de sociales o una canción de música). De aquí la gran importancia de una buena adquisición de este proceso tan complejo.

Hay diferentes métodos y teorías de enseñanza de la lecto-escritura, pero sea cual sea el camino, el niño necesitará de unas capacidades previas que habrá ido desarrollando y madurando des de pequeño, como por ejemplo, la psicomotricidad fina, la percepción, etc.

En los niños, todas estas capacidades no siempre siguen el mismo patrón, es decir, cada uno tiene un ritmo para adquirirlos y creo que se tiene que respetar esta diferencia intersujetos y no forzar nunca. Pero si que es verdad que si se observan ciertas dificultades se les puede ayudar. Y esta ayuda la podemos hacer ya desde la etapa preescolar.

Con una reeducación o estimulación, facilitaremos el posterior aprendizaje lecto-escritor. Si no lo hiciéramos, posiblemente nos encontraríamos con más dificultades al llegar a cursos más avanzados de primaria, cuando en las escuelas ya se dan por aprendidas y dominadas todas estas previas.

Se ayuda al niño en las siguientes áreas:

 •  Percepción: Con dibujos superpuestos, diferenciar figura-fondo, puzzles, etc
 • Nociones espacio-tiempo: Dentro-fuera, arriba-abajo, mañana-tarde-noche, antes-después, etc.
 • Esquema corporal: Reconocer y nombrar partes del propio cuerpo.
 • Secuencias automáticas: Como por ejemplo días de la semana.
 • Lateralidad: Juegos para que esté bien definida la dominancia ojo-mano-pie, sea la que sea.
 • Reconocer y denominar colores y números.
 • Reconocer y denominar letras (relación fonema-grafía y conciencia fonológica).
 • Orden y ritmo: Con canciones y diferentes objetos.
 • Psicomotricidad fina: Trabajar con diferentes texturas, materiales y objetos, grafismo, pintar, etc. para conseguir una buena coordinación óculo-manual y precisión para hacer la pinza (coger el lápìz correctamente).

Esta última es de gran importancia. Aprovecho aquí para enseñaros un artículo que escribí sobre el tema.

Por tanto, siempre que se aprecien dificultades, no está de más acudir a un psicólogo infantil, ya que a partir de una valoración objetivará que tipo de ayuda necesita. Y la reeducación que se pueda hacer en estas primeras etapas es importante, no sólo para ayudar al niño en sus capacidades y habilidades, sino porque con esta ayuda fomentamos la autoestima, la seguridad en él mismo y en definitiva la felicidad, importantísimas en cualquier momento de la infancia, vaya, y de la vida 🙂

QUAN ACUDIR A UN NEUROPSICÒLEG INFANTIL?

Posted on Actualizado enn

PSY0910_TST_Opener_P_new_0

Els nens en edat escolar requereixen de certes capacitats per anar adquirint els aprenentatges, però si aquestes capacitats no es troben en el nivell maduratiu adequat els aprenentatges no s’assoliran correctament i no formaran una bona base.

Si no posem solució, a mesura que passaran els cursos escolars, les dificultats augmentaran i es faran més evidents. A més a més, un baix rendiment escolar pot repercutir a nivell emocional, social, etc.

Segurament hem sentit comentaris de l’estil…

«Sembla que no entén el que llegeix»

«Es despista molt i no para quiet»

«No hi ha manera que escrigui els números correctament»

Doncs bé, quan hi ha dubtes de professors o pares, sobre si és normal o no determinada conducta, es recomana acudir a un neuropsicòleg infantil. Aquest, estudiarà la conducta del nen/a a través del seu cervell per a poder explicar les dificultats cognitives i/o emocionals.

És a dir, valorarà si els nostres fills tenen un correcte desenvolupament a partir d’una exploració neuropsicològica. Aquesta consisteix en la passació de test baremats, amb els quals obtindrem un perfil cognitiu i podrem objectivar si hi ha algun diagnòstic.

Amb els resultats clarificarem si el nostre fill necessita algun tipus de tractament o reeducació psicopedagògica i el podrem ajudar segons les seves necessitats específiques.

Per això, sempre que hi hagi alguna sospita és tant important una exploració neuropsicològica i un diagnòstic precoç. D’aquesta manera, sabrem del nivell maduratiu del que partim i podrem ajudar al nen/a de la manera més òptima possible.

———————————————————————————-

¿CUANDO ACUDIR A UN NEUROPSICÓLOGO INFANTIL?

Los niños en edad escolar requieren de ciertas capacidades para ir adquiriendo los aprendizajes, pero si estas capacidades no se encuentran en el nivel madurativo adecuado los aprendizajes no se asimilarán correctamente y no formarán una buena base.

Si no ponemos solución a medida que pasarán los cursos escolares, las dificultades aumentarán y se harán más evidentes. Además, un bajo rendimiento escolar puede repercutir a nivel emocional, social, etc.

Seguramente hemos oído comentarios del estilo…

“Parece que no entiende lo que lee”

“Se despista mucho y no para quieto”

“No hay manera de que escriba los números correctamente”

Pues bien, cuando hay dudas de profesores o padres, sobre si es normal o no determinada conducta, se recomienda acudir a un neuropsicólogo infantil. Éste estudiará la conducta del niño/a a través de su cerebro para poder explicar las dificultades cognitivas y/o emocionales.

Es decir, valorará si nuestros hijos tienen un correcto desarrollo a partir de una exploración neuropsicológica. Ésta consiste en la pasación de test baremados, de los cuales obtendremos un perfil cognitivo y podremos objetivar si hay algún diagnóstico.

Con los resultados clarificaremos si nuestro hijo necesita algún tipo de tratamiento o reeducación psicopedagógica y lo podremos ayudar según sus necesidades específicas.

Por eso, siempre que hay alguna sospecha es tan importante una exploración neuropsicológica y un diagnóstico precoz. De esta manera, sabremos del nivel madurativo del que partimos y podremos ayudar al niño/a de la manera más óptima posible.